Assamese: বিহিত (bi.hi.to, IPA: bi.hi.tɔ)
Contexts: General
[Proper Adj.] in accordance with the prevailing laws of the land
কোনো দেশ বা ঠাইৰ প্ৰচলিত আইন-কানুন অনুসৰি হোৱা
[IdeaID=1129] Contributed By: Ranjita Pegu (2007-04-27 13:39:55)
Synonyms and Equivalent Words:
English: legal (ˈliːgəl;লিগেল), legitimate (lɪˈdʒɪtəmət;লেজিটিমেট), licit (ˈlɪsət;লিচিট), permissible (pərˈmɪsəbəl;পাৰমিচিবল), lawful (ˈlɔfəl;লফুল),
Assamese: বৈধ (boi.dho), বিধিসঙ্গত (bi.dhi.xong.got), ন্যায্য (nya.jyo), বিধিসন্মত (bi.dhi.xon.mo.to), আইনসন্মত (ain.xon.mot), আইনসিদ্ধ (ain.xid.dho), অনুমতিযোগ্য (o.nu.mo.ti.jo'.gyo), ন্যায়পূৰ্ণ (nyay.pur.no), ন্যায়সঙ্গত (nyay.xong.got), আইন-সংগত (ain-xong.got), বিধিগত (bi.dhi.go.to), বিধিবিহিত (bi.dhi.bi.hit), যথাবিহিত (jo.tha.bi.hit)
Related Idea: