Assamese: চিকাৰী (si.ka.ri, IPA: si.ka.ɹi)
Contexts: General
[Common Noun , Common] one who kills wild animals for living or fun
যি জীৱিকা অথবা আমোদৰ বাবে বন্য প্ৰাণী বধ কৰে
[IdeaID=1497] Contributed By: Webmaster (2006-03-30 20:23:16)
Synonyms and Equivalent Words:
English: hunter (ˈhəntər;হান্টাৰ),
Assamese: ব্যাধ (byadh), শৱৰ (xo.bor) fm. শৱৰী (xo.wo.ri), শাকুনিক (xa.ku.nik), তীৱৰ (ti.wor), ঐণিক (oi.nik), লুব্ধক (lub.dhok), বৈতংসিক (boi.tong.xik), নিষাদ (ni.xad) fm. নিষাদী (ni.xa.di), পহলং (poh.long) alt. পহ্লং (poh.long), জীৱান্তক (ji.wan.tok), জালিক (ja.lik), পাশী (pa.xi), শ্বাগনিক (swa.go.nik), পক্ষীমাৰ (po.khyi.mar), মৃগয়ু (mri.go.yu), মৃগাজীৱ (mri.ga.ji.wo), সাৰংগিক (xa.rong.gik), কৌটিলিক (kou.ti.lik),
Mising: মিগাম, mirug,
Meeteilon: shaadanba,
Karbi: sikari,
Dimasa: sikari, mih-rigyah,
Tai: মুক্ ছূ কুন্,
Deori: kuya
Related Idea:
No data found