Assamese: কলানাথ (ko.la.nath, IPA: kɔ.la.natʰ)
(click the photo for a larger image)
Contexts: Astronomy
[Material Noun , Neuter] the earth's natural satellite, orbiting the earth at a mean distance of 238,857 miles (384,393 km) and having a diameter of 2160 miles (3476 km).
পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে গড় হিচাপে ২,৩৮,৮৫৭ মাইল (৩,৮৪,৩৯৩ কিলোমিটাৰ) দূৰত্বত থাকি প্ৰদক্ষিণ কৰি থকা আৰু ২১৬০ মাইল (৩৪৭৬ কিলোমিটাৰ) ব্যাস-বিশিষ্ট পৃথিৱীৰ প্ৰাকৃতিক উপগ্ৰহ
[IdeaID=440] Contributed By: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) (2010-12-25 12:22:21)
Synonyms and Equivalent Words:
English: moon (ˈmuːn;মুন),
Assamese: চন্দ্ৰ (son.dro), জোনবাই (jo`n.bai), জোন (jo`n), সোম (xo’m), নিশাকৰ (ni.xa.kor), শশী (so.si), শশাঙ্ক (xo.xang.ko), বিধু (bi.dhu), ইন্দু (in.du), ৰজনীপতি (ro.jo.ni.po.ti), হিমাংশু (hi.mang.su), সুধাকৰ (xu.dha.kor), সুধাংশু (su.dhan.su), সিতাংশু (xi.tang.su), সুধানিধি (xu.dha.ni.dhi), শশধৰ (xo.xo.dhor), অম্বোজ (om.bo`j), চন্দ্ৰিমা (son.dri.ma), চন্দ্ৰমা (son.dro.ma), নভসংগম (no.bho.xong.gom), উড়ুপ (u.rup), তাৰাধিপ (ta.ra.dhip), নিশিকান্ত (ni.xi.kan.to), নিশামণি (ni.xa.mo.ni), নিশাপতি (ni.xa.po.ti), নিশিনাথ (ni.xi.nath), ৰজনীশ (roj.nix), তাৰানাথ (ta.ra.nath), তাৰাপতি (ta.ra.po.ti), যামিনীনাথ (ja.mi.ni.nath), যামিনীকান্ত (ja.mi.ni.kan.to), তাৰাপীড় (ta.ra.pir), পক্ষধৰ (po.khyo.dhor), পক্ষচৰ (po.khyo.sor), পক্ষজ (po.khyoj), কুমুদনাথ (ku.mud.nath), কুমুদপতি (ku.mud.po.ti), কুমুদ-বান্ধৱ (ku.mud-ban.dhob), ক্ষীৰোদ-নন্দন (khyi.ro’d-non.don), যামিনীপতি (ja.mi.ni.po.ti), ছায়াংক (sa.yang.ko), ৰজনীনাথ (ro.jo.ni.nath), ৰজনীচৰ (ro.jo.ni.sor), মধুকান্ত (modhu.kan.to), ঋক্ষৰাজ (ri.khyo.raj), শীতাংশু (xi.tang.xu), শীতকিৰণ (xi.to.ki.ron), শীতৰশ্মি (xi.to.ros.mi), শীতময়ুখ (xi.to.mo.yukh), চান্দ (sand), হিমকৰ (hi.mo.kor), কলাধৰ (ko.la.dhor), সুধাময় (xu.dha.moy), সুধাধাৰ (xu.dha.dhar), ৰেবতীৰমন (re.bo.ti.ro.mon), অৰ্ণৱোদ্ভৱ (or.no.wo`d.bhob), চন্দ্ৰক (son.drok), মৃগাঙ্ক (mri.gang.ko), নিশাৰত্ন (ni.xa.rot.no), শশলক্ষণ (xo.xo.lo.khyon), শশলাঞ্ছন (xo.xo.lan.son), শশবিন্দু (xo.xo.bin.du), ৰজনীকৰ (ro.jo.ni.kor), ৰজনীসখা (ro.j), ৰজনীকান্ত (ro.jo.ni.kan.to), ৰজনীৰাজ (ro.jo.ni.raj), কৌমুদীপতি (kou.mu.di.po.ti), অম্ভোজ (om.bho`j), যামিনীপ্ৰকাশ (ja.mi.ni.pro.kax), হিমকিৰণ (him.ki.ron), সিতৰশ্মি (xi.to.ros.mi), সিতৰুচি (xi.to.ru.si), সিতকৰ (xi.to.kor), ৰাকেশ (ra.kex), ঋক্ষেশ (ri.khyex), হৰিণাংক (ho.r), কলানিধি (ko.la.ni.dhi), কলাভৃত্ (ko.la.bhrit), ৰাত্ৰিমণি (ra.tri.mo.ni), দ্বিজপতি (dwi.jo.po.ti), দ্বিজৰাজ (dwi.jo.raj), দ্বিজেন্দ্ৰ (dwi.jen.dro), ক্ষীৰাব্ধিজ (khyi.rab.dhij), কান্তিভৃত্ (kan.ti.bhrit), ৰাহুল (ra.hul), শশাংক (xo.xang.ko),
Bodo: अखाफ़ोर, उखुमब्रि, अखाफोर,
Mising: পঃল,
Khasi: u bnai,
Garo: ja, jajong,
Meeteilon: tha,
Bishnupriya Manipuri: চান্দ,
Mizo (Lushai): thla, thla bi,
Karbi: chiklo, malin, menai, manai, malong, malongding,
Hmar: Thlapa, thla,
Dimasa: dain,
Chakma: chan,
Tai: দ্যুন্,
Hindi: कलानिधि,
Rabha: ৰাংগ্ৰে,
Tiwa: chonai,
Hajong: চান
Related Idea: