Assamese: অবিনীত (o.bi.nit, IPA: ɔ.bi.nit)
Contexts: General
[Proper Adj. , Common] that cannot be subdued or overcome, as persons, will, or courage.
যাক দমন বা শাসন কৰিব নোৱাৰি, যেনেঃ ব্যক্তি, বাসনা বা সাহস।
[IdeaID=3835] Contributed By: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) (2010-11-16 22:11:30)
Synonyms and Equivalent Words:
English: wild (ˈwaɪld;ৱাইল্ড), intractable (ɪnˈtræktəbəl;ইনট্ৰেকটেবল), indomitable (ɪnˈdɑmətəbəl;ইনডমিটেবল), unyielding (ˌənˈjiːldɪŋ;আনইলডিং), indocile (ɪnˈdɑsəl;ইনডচাইল), saucy (ˈsɔsiː;চুচি), hardcore (হাৰ্ডকৰ;হাৰ্ডকৰ),
Assamese: দুৰ্দ্দান্ত (dur.dan.to) alt. দুৰ্দান্ত (dur.dan.to), উদ্ধত (ud.dhot), অদম্য (o.do.myo), অৱশ্য (o.wa.syo), উচ্ছৃঙ্খল (u.sring.khol) alt. উচ্ছৃংখল (u.sring.khol)alt. উশৃংখল (u.sring.khol), অশিষ্ট (o.xis.to), অদমনীয় (o.do.mo.ni.yo), দামাল (da.mal), কদাচাৰী (ko.da.sa.ri),
Tai: ফক্ ফিৱ,
Hindi: अदम्य
Related Idea:
IdeaID=12957 Verbal Adj. - controllable, দমনীয়